AKITA NORTHERN HAPPINETS

Logo

AKITA NORTHERN HAPPINETS : 
Logo

  • CLIENT : AKITA NORTHERN HAPPINETS
  • DIRECTOR : AKIHIRO SHOJI
  • ARTDIRECTOR / DESIGNER : ATUSHI NAKANO