KAMENOICHI

Event , Logo , Flyer

KAMENOICHI : 
Event , Logo , Flyer

  • PRODUCER : AKIHIRO SHOJI
  • DIRECTOR : MIYUKO YAMAMOTO
  • DESIGNER : TAKASHI HATATSUYAKO HOSOYA