HINAI-JIDORI CHICKENS RESTAURANT SOT L'Y LAISSE

Shop design , Graphic

HINAI-JIDORI CHICKENS RESTAURANT SOT L'Y LAISSE : 
Shop design , Graphic

  • CLIENT : HINAI-JIDORI CHICKENS RESTAURANT Sot l'y laisse
  • DIRECTOR : AKIHIRO SHOJI
  • DESIGNER (SPACE) : SHUHEI TAKAHASHI
  • DESIGNER (GRAPHIC) : REI SUZUKI