HACHITONI BAKERY

Logo , Menu

HACHITONI BAKERY : 
Logo , Menu

  • CLIENT : AKITA NORTHERN HAPPINETS
  • DIRECTOR : AKIHIRO SHOJI
  • DESIGNER : TSUYAKO HOSOYA