KITCHEN&STUDIO DISH DISH

Space design , Graphic

KITCHEN&STUDIO DISH DISH : 
Space design , Graphic

  • CLIENT : SAKU+LABO AKITA
  • DIRECTOR : AKIHIRO SHOJI
  • DESIGNER (SPACE) : SHUHEI TAKAHASHI
  • DESIGNER (GRAPHIC) : REI SUZUKITSUYAKO HOSOYA